BIDEN ON AFGHANISTAN: I TAKE 'ZERO RESPONSIBILITY!'


Qanon